• Urząd Miasta Zamość

29 listopada 2013 r. – podpisanie umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Kresowej 24 w Zamościu.

10 stycznia 2014 r. – przekazanie obiektu dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu, ul. Orlicz-Dreszera 14 i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6A w Zamościu.

13 października 2015 r.  – podpisanie aneksu do umowy dzierżawy, w którym jedynym dzierżawcą staje się Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu.

  • RPO

19 października 2018 r.  – podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.2 Infrastruktura Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej”

  • PFRON

22.11.2018 r. – Podpisanie mowy o dofinansowanie Projektu w ramach”Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej”.

 

  • Zarząd Województwa Lubelskiego

15 kwietnia 2019 r. – Podpisanie umowy na realizację robót budowlanych w istniejącym budynku wraz z jego rozbudową w okresie od dnia zawarcia umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego do 15 grudnia 2019 r. Wartość robót: 1.370.413,13 zł.

  • Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020

14 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” z Zamościa (Polska) podpisało umowę grantową na realizację projektu „Pogranicze równych szans”.

Projekt jest kontynuacją kilkuletniej współpracy Stowarzyszenia „Krok za krokiem” z ukraińską organizacją rodziców dzieci niepełnosprawnych – „Zorza nadziei” z Krzemieńca. Będzie on realizowany w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO, priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych.
W ramach projektu zostaną wybudowane 2 ośrodki dla osób z niepełnosprawnościami: dla 80 dzieci w Krzemieńcu i dla 28 osób dorosłych w Zamościu. Ośrodek w Krzemieńcu będzie zapewniał codzienne, wsparcie i rehabilitację dzieciom z ciężkimi wadami genetycznymi czy mózgowym porażeniem dziecięcym. Przyszła kadra zostanie wyszkolona przez zamojskie Stowarzyszenie.

Budowa Ośrodka w Zamościu, będącego II etapem realizacji Rodzinnego Domu przy ul. Kresowej 24 rozpocznie się w 2021 r.  Zapewnienie stałego zamieszkania osobom dorosłym jest kolejnym, istotnym elementem systemu wsparcia osób z ciężkimi niepełnosprawnościami, tworzonego przez Stowarzyszenie od 30 lat.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu jest jedną z najważniejszych wartości wspieranych przez Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Osoby z niepełnosprawnościami napotykają cały szereg barier i są wykluczone z życia społecznego z powodu braku odpowiedniej infrastruktury i niewystarczającego wsparcia społecznego, czemu ma przeciwdziałać projekt „Pogranicze Równych Szans”.

Uruchomienie działalności obu ośrodków budowanych symetrycznie po obu stronach granicy nastąpi do 30.09.2022 r. Całkowity koszt projektu to 2 190 000 euro z czego wysokość dofinansowania stanowi 1.950 000,00 euro.

17.02.2021 r., podpisana została umowa na wybudowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kresowej 24. Umowa została zawarta pomiędzy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem w Zamościu (Inwestor) a LIDERTECH Sp z o.o. (Wykonawca). Wartość robót to 5 602 350,00 brutto. Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2022 r. Roboty budowlane realizowane są w ramach projektu „Pogranicze Równych Szans” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020”.

24.02.2021 roku doszło do przekazania placu budowy firmie Lidertech z Chełma. Najpóźniej w ciągu kilkunastu dni rozpoczną się pierwsze prace budowlane.